Disclaimer voor beheerjeonderhoud.nl

Algemeen

Paul Morel, hierna te noemen Webdeveloper, verleent u hierbij toegang tot beheerjeonderhoud.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Webdeveloper behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Webdeveloper spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Webdeveloper.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Webdeveloper oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Webdeveloper zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten en of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik en/ of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de erin vervatte informatie of gegevens. Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie wordt hiervan niet uitgesloten. Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hyperlinks op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Webdeveloper en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Webdeveloper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.